فروشگاه های طبقات

شماره واحد: 408

نام فروشگاه: کامپیوتر مثلث

لپ تاپ / گارانتی

شماره تماس: 66405407

شماره واحد: 409

نام فروشگاه: هایتک سیستم

لپ تاپ / تعمیرات

شماره تماس: 66972439
شماره تماس:
شماره تماس: 66499958 , 66483991