فروشگاه های همکف

شماره واحد: 1

نام فروشگاه: --

--

شماره تماس:

شماره واحد: 2

نام فروشگاه: اسکای

سخت افزار

شماره تماس: 66972393 - 66972428

شماره واحد: 3

نام فروشگاه: آوا

لپ تاپ / تبات / سخت افزار

شماره تماس: 66964909 - 66951149

شماره واحد: 4

نام فروشگاه: شبکه هوشمند

خدمات شبکه

شماره تماس: 66951218 - 66480057

شماره واحد: 5

نام فروشگاه: کهکشان

لپ تاپ و لوازم جانبی

شماره تماس: 3 - 66970272

شماره واحد: 5

نام فروشگاه: نابغه

لپ تاپ / لوازم جانبی / سخت افزار

شماره تماس: 66483984

شماره واحد: 7

نام فروشگاه: نوین پرداز

سخت افزار - قطعات

شماره تماس: 66477525-66477526-66477527-66477528

شماره واحد: 8

نام فروشگاه: پرتو

لپ تاپ / تبلت

شماره تماس: 66491802 - 66491862

شماره واحد: 9

نام فروشگاه: رسا

لپ تاپ / تبلت / چاپگر

شماره تماس: 66492117 - 66957010

شماره واحد: 10

نام فروشگاه: پاریز کامپیوتر

لپ تاپ / ویدئوپروجکشن

شماره تماس: 66488134 - 66968294

شماره واحد: 11

نام فروشگاه: کامپیوتر سالک

لپ تاپ/ لوازم جانبی

شماره تماس: 66407114 - 66494414

شماره واحد: 12

نام فروشگاه: ملیسا

سخت افزار / نرم افزار

شماره تماس: 66409620

شماره واحد: 13

نام فروشگاه: سهیل سیستم

لپ تاپ / اپل

شماره تماس: 10 - 66969308 , 66400000

شماره واحد: 14

نام فروشگاه: مرآت کامپیوتر

سخت افزار

شماره تماس: 66494696 - 66967126

شماره واحد: 15

نام فروشگاه: فرشتگان

نرم افزار / لوازم جانبی

شماره تماس: 66410430 - 66418062

شماره واحد: 16

نام فروشگاه: ایران زمین

سخت افزار / لپ تاپ

شماره تماس: 9 - 66971106

شماره واحد: 17

نام فروشگاه: ایران رهجو

Sony

شماره تماس: 66499022 - 66414801

شماره واحد: 18

نام فروشگاه: نوین رایانه سگال

لپ تاپ / لوازم جانبی

شماره تماس: 66177202 , 66177210

شماره واحد: 19

نام فروشگاه: شیرین کار

لپ تاپ / تبلت

شماره تماس: 66480032

شماره واحد: 20

نام فروشگاه: ایران رایا

لوازم جانبی / سخت افزار

شماره تماس: 66419176 - 66953216
اولین  قبلی  1  2  3  4  بعدی  آخرین